DISCLAIMER - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เวบไซต์คลินิกนีโอ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านผิวพรรณ ความงาม เส้นผม ฯลฯ สำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น วารสารวิชาการทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นจากสถาบันแพทย์ต่างๆ เป็นต้น มิได้ต้องการชักชวนให้รับการรักษาจากทางเวบไซต์ หรือคลินิกบริการของเวบไซต์ หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยตรง หากท่านไม่เห็นด้วยกับบทความใด มีข้อสงสัย หรืออยากทราบเรื่องใด โปรด mail มายัง [email protected]

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชมเวบไซต์คลินิกนีโอ จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าว

  1. เวบไซต์คลินิกนีโอ เป็นแหล่งให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนเท่านั้น ข้อความต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ถูกจัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านการแพทย์แก่ผู้ที่มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์ ที่มีในผู้ป่วยแต่ละรายได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาซึ่งการวินิจฉัยโรคได้
  2. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ถูกเขียนขึ้นตามหลักของวิชาการแพทย์ และผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เฉพาะในช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าการวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในภายหลังอาจจะทำให้เกิดคำแนะนำใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้
  3. เวบไซต์คลินิกนีโอ ไม่อาจรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องหรือผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์อื่นๆ มา Link ข้อมูล ออกไปจากเวบไซต์ แต่ทางเวบไซต์จะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ของ Link ต่างๆ ในเบื้องต้น
  4. ข้อความและคำแนะนำต่างๆ ในเวบไซต์คลินิกนีโอ รวมทั้ง คำถาม-คำตอบ ในหน้ากระทู้ทั้งหลาย ถูกเขียนขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ตั้งกระทู้แต่ละท่านเท่านั้น แม้ว่าทางทีมงานเวบไซต์ จะพยายามกลั่นกรองอยู่เป็นระยะๆ แต่ก็ไม่อาจรับผิดชอบถึงผลเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากผลของข้อความหรือคำแนะนำนั้นๆ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน และใช้คำถาม-คำตอบ เหล่านั้น เป็นเพียงข้อมูลประกอบความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพนั้นๆ และผู้อ่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า การวินิจฉัยโรค และการรักษาในปัจจุบันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ผู้ป่วยได้พบกับแพทย์ที่ สถานพยาบาลเท่านั้น
  5.  เวบไซต์คลินิกนีโอ มิใช่สถานที่ตรวจรักษาโรคหรือคลินิก จึงเป็นเพียงนำเสนอสาระ ความรู้ทางการแพทย์ และแขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกรณีได้ ทางทีมงานเวบไซต์จึงไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดผลเสียหรือผลกระทบตามมาจากการรักษาตามที่ผู้เขียนแนะนำ
  6. ในกรณีกระทู้ถาม-ตอบ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อผลเสียหายอันเกิดจากการเขียนหรือการกล่าวอ้างทุกกรณี
Copyright © 2022 ALL RIGHT RESERVED BY CLINIC NEO.