หลักเกณฑ์ดูยาหมดอายุหรือยัง ! - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

หลักเกณฑ์ดูยาหมดอายุหรือยัง !

216.1

ในปัจจุบันนี้ จะพบว่ายาหลายๆ บริษัท มักจะระบุเพียงวันที่ผลิต แต่ไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ และจะพบคำถามอยู่บ่อยๆ ว่ายาที่เก็บไว้จะเสื่อมคุณภาพหรือยัง ทำให้หลายๆ คนไม่กล้าที่จะรับประทานหรือใช้ยาที่มีอยู่ แม้ว่ายาดังกล่าวอาจจะยังมีประสิทธิภาพคงเดิม พอดีได้ทราบข้อมูลจากเภสัชกรท่านหนึ่ง และเห็นว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่าน ดังนี้

1. กรณีที่บริษัทระบุวันเดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ ให้ถือว่าข้อมูลถูกต้อง เพราะทางบริษัทที่ผลิตได้ทดสอบความคงตัวของยาเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ควรใช้หลังวันหมดอายุนะครับ
2. กรณีที่บริษัทที่ผลิต ระบุเฉพาะวัน เดือน ปี ที่ผลิต แต่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุ ไว้ในฉลากยา หรือกล่องยา มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ (แต่ทั้งนี้ หมายถึงยากลุ่มยาน้ำ ครีม ยาหยอดตา เจล ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ และเก็บรักษาไว้อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้นนะครับ )

2.1 ยาเม็ด มักจะมีอายุได้ประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต
2.2 ยาน้ำ มักจะมีอายุได้ประมาณ 3 ปี นับจากวันที่ผลิต
2.3 ยาฉีด มักจะมีอายุได้ประมาณ 3 ปี นับจากวันที่ผลิต
2.4 ยาครีม มักจะมีอายุได้ประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต
2.5 ยาขี้ผึ้ง มักจะมีอายุได้ประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่ โดยนพ.จรัสพล รินทระ …….ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…..6 September 2005 
อ้างอิงจากวารสารคลินิก ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2545 หน้า 679 ,เภสัชกรพุดชมพู ตันนามัย ประจำสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่