ยารับประทานคุมกำเนิด เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นหรือไม่? - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ยารับประทานคุมกำเนิด เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นหรือไม่?

BREAST-CANCER

การรับประทานยาคุมกำเนิด ทำให้อีตราการเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมหรือไม่ ได้มีข้อสรุปในปี 2529 ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม แต่สืบเนื่องจากในปี 2539 ได้มีรายงานการรวบรวมผลการศึกษาทางระบาดวิทยา 54 รายงานทางการแพทย์ ว่าหญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิดมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 1.24% แต่อย่างไรก็ยังมีข้อกังขากันอยู่ เพราะการศึกษานั้นเป็นการรวบรวมการศึกษาหลายชิ้นที่มีรูปแบบการวิจัยและคุณภาพการวิจัยที่แตกต่างกันมารวบรวมไว้ด้วยกัน

Marchbanks PA และคณะในอเมริกา ได้ทำการวิจัยใหม่อีกครั้ง ในเรื่อง การรับประทานยาคุมกำเนิด ทำให้อีตราการเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมหรือไม่ โดยได้ทำ case control ด้วยทั้งในกลุ่มที่เคยรับประทานยาคุมกำเนิดมาก่อนและกลุ่มที่กำลังรับประทานยาคุมอยู่ โดยทำการศึกษาจากหญิงอายุ 35-64 ปี โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 4,575 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไป จำนวน 4,682 ราย พร้อมทั้งได้มีการสอบถามประวัติ ย้อนหลังในเรื่องการรับประทานยาคุมกำเนิด

ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มคนที่ขณะนี้ยังรับประทานยาคุมกำเนิดอยู่ มีอัตราเสี่ยงเท่ากับ 1% ส่วนกลุ่มที่เคยรับประทานยาคุมกำเนิดมาก่อน มีอัตราเสี่ยง ต่อมะเร็งเต้านม เท่ากับ 0.9% คณะผู้วิจัย จึงสรุปว่า การรับประทานยาคุมกำเนิดในปัจจุบันหรือเคยกินมาก่อน ไม่มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังได้สรุปเพิ่มเติมว่า ในคนผิวดำ คนผิวขาว หรือ คนที่รับประทานยาคุมด้วยขนาดเอสโตรเจนมากน้อย หรือ คนที่รับประทานนานมากน้อยเพียงใด หรือ คนที่มีประวัติครอบครัวมีมะเร็งเต้านม หรือ เริ่มรับประทานยาคุมตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็ไม่ได้ทำให้อัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

จากผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้นักวางแผนครอบครัว ผู้หญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิด ตลอดจนบริษัทยาที่ผลิต คงจะโล่งอกขึ้นมาหน่อยนะครับ นอกจากนี้ข้อดีนอกจากการป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุมดลูกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ยาคุมกำเนิดก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง คือ อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่นได้ (แต่น้อย) อาทิ เส้นเลือดดำอุดตันที่ขา (Deep vein thrombosis) กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ภาวะเส้นเลือดอุดตันถุงลมปอด (Pulmonary embolism) เส้นเลือดอุดตันที่สมอง หรือมะเร็งตับ หรือมะเร็งปากมดลูกในรายทีเคยติดเชื้อไวรัส human papilloavirus

แต่เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีของการป้องกันการตั้งครรภ์ และข้อเสียที่กล่าวแล้ว ข้อดีของยาคุมกำเนิดก็ยังมากกว่าข้อเสีย หรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดได้ แต่ก็คาดว่าในอนาคต อาจจะมีการพัฒนายาคุมกำเนิดใหม่ ให้มีผลข้างเคียงน้อยสุดและได้ผลมากสุด ออกมายังท้องตลาดเรื่อยๆ

ค้นคว้าและเรียบเรียงใหม่ โดยนพ.จรัสพล รินทระ
เอกสารอ้างอิง………….Oral contraceptives pill and the risk of breast cancer, N Eng J Med 2002;346:2025-32

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่